دانلود کتاب تعلیم و تربیت در اسلام

دانلود کتاب تعلیم و تربیت در اسلام از سایت قائمیه

نام کتاب : تعلیم و تربیت در اسلام
متفکر شهید استاد مرتضی مطهری
چاپ بیست و سوم : بهار 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با کسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید )
شامل : بخش اول : ، بحثهای ایراد شده در جمع دبیران تعلیمات دینی ، جلسه اول : پرورش عقل 16 ، دو نوع علم 19 ، ز 20 ، غیبگو و پادشاه 21 ، شباهت مغز و معده 22 ، ملاک ، زیاد استاد دیدن نیست 23 ، مفهوم اجتهاد 24 ، دعوت اسلام به تعلیم و تعلم 26 ، کدام علم ؟ 30 ، جلسه دوم : تربیت عقلانی انسان 35 ، عقل باید غربال کننده باشد 37 ، انتقاد ابن خلدون 39 ، نقد سخن 42 ، آخر بینی 44 ، لزوم توأم بودن عقل و علم 45 ، آزاد کردن عقل از عادات اجتماعی 46 ، امام صادق و مرد سنتگرا 47 ، پیروی نکردن از اکثریت 48 ، تأثیر ناپذیری از قضاوت دیگران 49 ، آخوند مکتبی و شاگردان 50 ، روح علمی 51 ، جلسه سوم : پرورش استعدادها 55 ، رعایت حالت روح 58 ، تعبیر راسل 59 ، ترس ، عامل جلوگیری از طغیان 60 ، لزوم آگاهی کودک از علت تشویق یا تهدید 60 ، دوره شکوفائی روح 63 ، پرورش جسم از نظر اسلام 64 ، استعدادهای روح انسان 67 ، اسلام و هنر 70 ، موسیقی 70 ، خلیفه و کنیز خواننده 71 ، جلسه چهارم : مسئله عادت 75 ، تربیت از نظر علمای قدیم 77 ، تمثیل مولوی 79 ، نظریه علمای غرب 81 ، نقد این نظریه 83 ، ایجاد انس در عادات انفعالی است 88 ، جلسه پنجم : فعل اخلاقی 93 1 ، فرق تربیت و اخلاق 95 ، نظریات درباب معیار فعل اخلاقی : ، الف . دگر دوستی 97 ، ایثار 98 ، ب . حسن و قبح ذاتی افعال 98 ، ج . الهام وجدان 100 ، د . دگردوستی اکتسابی 100 ، ه . رضای خدا 102 ، بررسی نظریه کانت 102 ، جلسه ششم : فعل اخلاقی 105 2 ، نوعدوستی 108 ، داروینیزم 109 ، وجدان اخلاقی 110 ، جدال خود و ناخود 111 ، نظریه عقل دوراندیش 113 ، نقد این نظریه 114 ، زیبائی عقلی 115 ، دین ، تنها ضامن اجرای اخلاق 118 ، جلسه هفتم : فعل اخلاقی 121 3 ، روح زیبا 124 ، اصل غائیت مبنای تعیین حد وسط در اخلاق 125 ، حاکمیت روح و عقل 127 ، روش تربیت در مکاتب مختلف 131 ، اخلاق مذهبی 132 ، مذهب پشتوانه اخلاق 134 ، تعریف فعل اخلاقی 135 ، جلسه هشتم : بررسی نظریه نسبیت اخلاق 137 ، پسند 139 ، روح زمان 141 ، سخن سارتر 144 ، مفهوم انساندوستی 146 ، رفتار ، نسبی است 148 ، عناوین اولیه و عناوین ثانویه 150 ، مثال به عفاف و عفت 151 ، مثال به راستی 154 ، جلسه نهم : حدیث علی علیه السلام و نظریه نسبیت اخلاق 157 ، طرح یک اشکال 159 ، پاسخ 161 ، دستور پیغمبر در عمرشالقضاء 164 ، مفهوم جبن در این حدیث 166 ، داستان صفیه دختر عبدالمطلب 167 ، زن ، حامل یک امانت انسانی 170 ، مفهوم " بخل " در این حدیث 171 ، شجاعت و دفاع از حقیقت 174 ، شجاعت و دفاع از حقوق اجتماعی 176 ، شجاعت حضرت زهرا ( س ) 178 ، شجاعت حضرت زینب ( س ) 180 ، جلسه دهم : پیوند عبادت با برنامه های تربیتی 183 ، روح عبادت 185 ، شکل عبادت و برنامه های تربیتی 186 ، عبادت و حقوق اجتماعی 187 ، نماز و رو به قبله ایستادن 188 ، تمرین ضبط نفس 191 ، تمرین وقت شناسی 192 ، مسالمت طلبی 192 ، نیت 193 ، ارکان نیت 195 ، اهمیت نیت 196 ، خاصیت عادت 197 ، نظریه نیچه 199 ، سه نوع اخلاق در جوامع اسلامی 200 ، نقطه ضعف اخلاق صوفیانه 205 ، جلسه یازدهم : کرامت نفس در قرآن و حدیث 209 ، عزت نفس 211 ، نفاست نفس 216 ، غیرت 218 ، آیا تناقض است ؟ 219 ، جلسه دوازدهم : ریشه الهامات اخلاقی 225 ، لذات مادی و لذات معنوی 231 ، ریشه ارزش 233 ، خودشناسی ریشه الهامات اخلاقی 237 ، عذاب و رضایت وجدان 238 ، تزلزل ارزشها در دنیای غرب 240 ، جلسه سیزدهم : توسعه " خودی " 243 ، انسان موجودی ذومراتب است 245 ، ازدواج اولین مرحله خروج از خود فردی 247 ، حدیثی از رسول اکرم 249 ، مرد زاهد و جهاد در راه خدا 250 ، من قبیله ای 252 ، من قومی 253 ، انساندوستی 254 ، خود مذهبی 256 ، احسان به کافر 258 ، وجدان عمومی 260 ، بخش دوم : ، بحثهای انجمن اسلامی پزشکان ، جلسه اول : پرورش جسم و پرورش استعداد عقلانی 263 ، مکتب تربیتی انسانی 266 ، پرورش جسم از نظر اسلام 267 ، پرورش جسم و تن پروری 269 ، پرورش استعداد عقلانی 271 ، تعقل در قرآن 272 ، تعقل در سنت 274 ، عقل و جهل در روایات اسلامی 276 ، اهتمام مسلمین به طلب علم 277 ، حدیثی از امام موسی کاظم ( ع ) 279 ، سخن بوعلی سینا 281 ، لزوم توأم بودن عقل و علم 281 ، سخن بیکن 282 ، مسئله تقلید 284 ، پیروی از اکثریت 285 ، بی اعتنائی به تشخیص مردم 286 ، جلسه دوم : تاریخچه " تعقل از نظر مسلمین " 289 ، تحقیر عقل در امثال سائر میان مردم و در ادبیات 292 ، آیا دردمندی ممدوح است یا مذموم ؟ 296 ، تحقیر عقل و علم و مسئله معاش 298 ، تعقل از نظر معتزله و اشاعره 299 ، حسن و قبح عقلی 300 ، جنگ تعقل و تعبد 301 ، کلمه سنی 303 ، جمود ابن تیمیه و نهضت وهابیگری 304 ، اخباریگری 305 ، پیروزی اجتهاد بر اخباریگری 309 ، ریشه اخباریگری از نظر آیهالله بروجردی 310 ، عکس العمل افراط معتزله 312 ، عقل از نظر فقهاء 313 ، جلسه سوم : عوامل تربیت 1 : تقویت اراده - عبادت 319 ، تسلط بر نفس 321 ، ایمان ، ضامن حکومت اراده 322 ، نیایش و پرستش 324 ، ابوریحان و فقیه 326 ، پاسخ به یک ایراد 327 ، رسول اکرم و عبادت 330 ، علی ( ع ) و روح نیایش 334 ، انسان اسلام یا انسان جامع 337 ، مراتب پایین عبادت 338 ، نقش عبادت در تربیت 340 ، راه اعتدال 342 ، پرسش و پاسخ 346 ، جلسه چهارم : عوامل تربیت 2 : محبت - تقویت حس حقیقت جوئی مراقبه و محاسبه 351 ، دو نوع محبت 354 ، مصلحت جمع مقدم بر مصلحت فرد است 356 ، فلسفه قصاص 357 ، انساندوستی 358 ، نیکی به کافر 361 ، رفتار عادلانه با کافر 362 ، امام صادق و مرد کافر 364 ، نیکی در مقابل بدی 365 ، صبر در مقابل بدیهای مشرکان 366 ، تفسیر صحیح محبت 367 ، تقویت حس حقیقت جویی 368 ، تعصب ، سد راه علم 369 ، مراقبه و محاسبه 370 ، مشارطه ، معاتبه ، معاقبه 375 ، جلسه پنجم : عوامل تربیت 3 : تفکر - محبت اولیاء - ازدواج - جهاد 377 ، سه نوع عبادت 379 ، تفکر در عالم خلقت 380 ، تفکر در تاریخ 380 ، تفکر انسان درباره خود 381 ، آیا جبر اجتماع بر انسان حاکم است ؟ 381 ، تفکر شرط اساسی تسلط بر سرنوشت خود و بر جامعه 382 ، عاقبت بینی 384 ، عادت به تفکر 386 ، معاشرت با صالحان 386 ، حدیثی از عیسی علیه السلام 388 ، ارادت 390 ، محبت اولیاء در زیارت امین الله 391 ، روش ملامتیان 394 ، داستان ادیب نیشابوری 394 ، آبروی انسان محترم است 396 ، نقش تربیتی ازدواج 397 ، جهاد ، عامل اصلاح و تربیت 399 ، داستان مرد زاهد و جهاد 400 ، پرسش و پاسخ 402 ، جلسه ششم : عوامل تربیت 4 : کار 409 ، کار از نظر اسلام 411 ، کار و تمرکز قوه خیال 414 ، کار و جلوگیری از گناه 415 ، زن و غیبت 417 ، استعدادیابی در انتخاب کار 419 ، کار و آزمودن خود 421 ، کار و فکر منطقی 422 ، تأثیر کار بر احساس انسان 423 ، کار و احساس شخصیت 424 ، بوعلی سینا و مرد کناس 425 ، توصیه رسول اکرم 426 ، کار از نظر ناصر خسرو 428 ، کار از دیدگاه بزرگان 429

تاریخ تولید :2/3/1389
ورژن محصول : نسخه 1

بازدید 537 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز0
دیروز0
ماه0
مجموع2009489

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا