محبت کردن یکی از نیازهای اساسی انسان به خصوص کودکان است

محبت کردن یکی از نیازهای اساسی انسان به خصوص کودکان است

محبـت کـردن یکـی از نیازهـای اساسـی انسـان بـه خصـوص کـودکان اســت و عــدم یــا کمبــود آن موجــب ناهنجاری هــای روانــی می شــود و زمینـه را بـرای آشـفتگی اجتماعـی و ایجـاد عقـده حقـارت و بیماری هـای دیگـر جسـمی و روانـی فراهـم می کنـد.

پیامبـر اکـرم صلی الله علیه وآله وسلم در بـاره محبـت فرمـوده اسـت: و کـودکان خـود را دوسـت بداریـد و بـه آنهـا مهـر بورزیـد.

و در جــای دیگــر فرموده انــد: نــگاه محبت آمیز پــدر بــه صــورت فرزنــد عبـادت اسـت.

وقتـی سـخن از محبـت بـه میـان می‌آید، صرفـا محبـت قلبـی منظـور نیسـت؛ بلکـه مـراد مـا هـم محبـت قلبـی اسـت و هـم محبت ظاهـری بـه طـوری کـه کـودک آن را درک کنـد. محبـت ظاهـری راه هـای گوناگونـی دارد کـه بـه بعضـی اشـاره می کنیـم:

۱- بوسـیدن، نـوزاش کـردن و هدیـه دادن بـه کـودک. البتـه بایـد در این زمینـه افـراط و تفریـط نشـود.

2- آزادی دادن به کودک، لیکن نباید آزادی به معنای بیبندوباری تلقــی شــود و لــذا بایــد کــودک از آزادی مشــروط برخــوردار باشــد.

3- دادن پاســخهای مناســب بــه ســوال های کــودک، زیــرا کــودک بـه تدریـج کـه بـزرگ می شـود بـا مسـائل و دانسـتنی های جدیـدی روبـرو می گـردد و رفتـاری از خـود بـروز می دهـد کـه از حـس کنجـکاوی او ناشـی می شــود. و در ایــن دوره بایــد از ســرکوب کــردن و مبــارزه بــا ایــن حــس خـودداری شـود تـا کـودک بتوانـد بـه راحتـی و بـدون خجالـت، مجهـولات خـود را بیـان کـرده، در بـاره آنهـا سـوال کنـد.

4- ایجاد شخصیت در کودک و احترام به شخصیت او.

5- منع نکردن کودک از بازیهای سالم.

6- ایجاد عقیده و توجه به خدا و آموزش مسائل دینی.

7- توجه به مسئله تفاوتهای فردی و پرهیز از تبعیض و یا مقایسه کودکان از لحاظ هوش، حافظه، مهارت ها، اسـتعدادها و قوای جسـمی.

8- دادن مسولیت های مناسب به کودکان.

9- انتخاب الگوی مناسب برای آنان.

10- مشـورت کـردن بـا آن هـا در مورد کارهایی که مربوط به خودشـان است.

11- استفاده صحیح از اوقات فراغت و بیکاری.

12-امیـدوار کـردن دانش آمـوز یـا کـودک در کاری کـه خـود را ضعیف و ناتـوان می دانـد، چون امیـد دادن بـه کودک، عزت نفس او را در پی دارد.

13- کودکان را ارجمند بشماریم و آنان‌ را همان گونه که هستندبپذیریم.

14- رابطــه پویــا و ســازنده ای بــر اســاس احتــرام متقابــل بــا کــودکان برقــرار کنیــم.

15- بـه کـودکان و نوجوانـان فرصـت فکـر کـردن بدهیم و بـه گونه ای برخورد کنیم که توان شناخت و سازگاری بیشتری را با شرایط پیدا کنند.

16- تشویق کودکان به فکر کردن.

17- تقویت روحیه ایمان و ایثار و فداکاری.

18- در پــرورش کــودکان، بــه تـلاش و کار دانش آموزان در زمینــه انجــام تکالیــف درســی اهمیــت داده شــود، زیــرا انجــام تکالیــف بــر یادگیــری تاثیــر می گــذارد.


بـازی‌ با بچه ها ، هم نشانه نوعی محبت است و هم نشانه نوعی احترام به بچه هاست.

در واقـع، یکـی از بهتریـن روش ها بـرای حرمـت گذاشـتن بـه بچه ها، هــم بــازی شــدن بــا آنهــا اســت. جالــب اســت کــه نمونه های فراوانــی از رســول خــدا صلی الله علیه و آله و سلم‌در بــازی بــا بچه ها - چه در محیــط منــزل و چــه درکوچه ها- ســراغ داریــم.

نمونه مشهور آن، این طور نقل شده است: مردم در مسجد منتظر نماز بودند؛ دیدند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیر کردند. وقتی بلال سراغ پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و‌سلم آمد، دید حضرت در کوچه نشسته اند و تعدادی از بچه ها با حضرت مشغول بازی هستند. حضرت فرمودند:ای بلال! من شتر این بچه ها هستم؛ ا گر میتوانی، مرا بخر و آزاد کن و همراه خود به مسجد ببر.

ایـن نـوع حرمت گـذاری بـه بچه ها و آن محبـت، معجونـی می شودکــه جانمایــه اصلــی تربیــت نســل آینــده اســت، کــه مــا میتوانیــم بــه شایسـتگی از وجـود مقـدس پیامبـر اکـرم صلی الله علیه و آله در ایـن مـوارد درس بگیریـم.

برگرفته ار کتاب: تربیت دینی جایگزین ندارد. محسن عباسی ولدی

بازدید 45 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

مطالب تصادفی

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز0
دیروز0
ماه0
مجموع2009489

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا