دیدن این که فرزند ما اشتباه می کند آزاردهنده است. خواه آن ها با دوست شان مشکل پیدا کنند، خواه از جایی پرت شوند، اقتضای ما این است که از فرزندان مان مراقبت کنیم. آن ها نیز درس های مهمی از اشتباه های شان می گیرند و وقتی از اشتباه شان به سلامت فارغ می شوند، اعتماد به نفس پیدا می کنند.