پیام های پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله
اين صد و سى سخن منتخبى است از مجموعه گرانقدر نهج الفصاحه كه در زمينه گردآورى و تدوين سخنان پيامبر اعظم صلى الله عليه و آله كارى با ارزش و مرجع به شمار مى‏ آيد...

 

 

 

اين صد و سى سخن منتخبى است از مجموعه گرانقدر نهج الفصاحه كه در زمينه گردآورى و تدوين سخنان پيامبر اعظم صلى الله عليه و آله كارى با ارزش و مرجع به شمار مى‏ آيد...
 

1. وقتی دعوت شدید، آن را بپذیرید.

2. منفورترین مردان نزد خدا، مرد لجبازِ ستیزه جو است.

3. خدا را بپای و هیچ کار نیکی را کوچک مشمار اگر چه ریختن آب در طرف تشنه ای باشد، یا اینکه با برادر خویش با روی گشاده دیدار کنی.

4. از محرمات بپرهیز تا عابدترین مردم باشی، و به آنچه خدا برایت قرار داده خرسند بباش تا بی نیازترین مردم به شمار آیی.

5. پرهیزکارترین مردم کسی است که حق را در آنچه به نفع یا به ضرر او است، بگوید.

6. هر جا هستی تقوای خدا را پیشه کن و به دنبال گناه نیکی به جای آور تا آن را بزداید، و با مردم با خلق نیکو رفتار نما.

7. در روز قیامت، خداوند به دو کس نمی نگرد: آن که پیوند خویشاوندی را بریده، و همسایه بد.

8. از شراب بپرهیزید که کلید همه بدی ها است.

9. دو گناه را خداوند در این جهان کیفر می دهد: تجاوز به حقوق دیگران و نافرمانی پدر و مادر.

10. محبوب ترین کارها نزد خداوند، با دوام ترین آنها است اگر چه اندک باشد.

11. دوستت را در حد معمول دوست بدار، شاید روزی دشمن تو شود، و با دشمنت در حد معمول دشمنی کن، شاید روزی دوست تو گردد.

12. بهترین خوراک نزد خدا آن است که عده بسیاری از آن بخورند.

13. برای مردم چیزی را بخواه که برای خود می خواهی.

14. دوستی پدرت را نگاه دار و رشته آن را مبُر که [در غیر این صورت ] خدا نور [زندگی ات ] را خاموش می کند.

15. بدترین چیزی که از آن بر امت خود می ترسم شکم پرستی و پرخوابی و تنبلی و سستی یقین است.

16. دین خود را برای خدا خالص کن تا کار اندک تو را بس باشد.

17. با کسی که تو را امانت دار دانسته، به امانت رفتار کن و با آن که به تو خیانت کرده، خیانت مکن.

18. هر گاه خواستی عیوب دیگران را ذکر کنی، نخست عیوب خود را به یاد آر.

19. وقتی مصیبت زدگان را می بینید، از خدا عافیت بخواهید.

20. هر گاه یکی از شما مورد مشورت قرار گیرد، نظر خود را صریح بگوید.

21. هر گاه بنده از خدا بترسد، خدا همه چیز را از او می ترساند، ولی اگر از خدا نترسد، خدا او را از هر چیزی می ترساند.

22. وقتی در برادر خود سه صفتِ حیا و امانت و راستی را دیدی، به او امیدوار باش، وگرنه امیدوارش مباش.

23. وقتی یکی از شما کاری انجام می دهد، باید محکم کاری کند.

24. وقتی بر دشمن خود دست یافتی، به شکرانه آن، او را ببخش.

25. وقتی دو نفر آهسته با هم سخن می گویند، نزدیکشان مرو.

26. هر گاه یکی از شما برای برادر خود نصیحتی در خاطر دارد، به او یادآوری کند.

27. وقتی در مجلسی بد کسی را می گویند و تو در آنجا هستی، آن شخص را یاری کن و مردم را از بدگویی او بازدار و از آن مجلس برخیز.

28. ذلیل ترین مردم کسی است که به دیگران اهانت کند.

29. به آنان که در زمینند رحم کن تا آنان که در آسمانند به تو رحم کنند.

30. از خوشی های دنیا چشم بپوش تا خدایت دوست بدارد، و از آنچه در دست مردم است چشم پوشی کن تا مردم دوستت بدارند.

31. از مردم بی نیازی بجویید، و یک قطعه چوب مسواک هم از آنها مخواهید.

32. آسان بگیر، تا بر تو آسان بگیرند.

33. دعایی زودتر به اجابت می رسد که یکی پشت سر دیگری کند.

34. شجاع ترین مردم کسی است که بر هوس خود چیره گردد.

35. مهربان باشید تا شما را بستایند و پاداش یابید.

36. مردم را آشتی دهید، اگر چه دروغ بگویید.

37. سپاسگزارترین مردم [در برابر خدا] کسی است که بیشتر سپاسگزار مردم باشد.

38. کار دنیای خویش را سامان دهید و برای آخرت خود چندان بکوشید که گویی فردا خواهید مرد.

39. عافیت را برای دیگری طلب کن تا نصیب خودت شود.

40. خدا را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی، که اگر تو او را نمی بینی، او تو را می بیند.

41. ناتوان ترین مردم کسی است که در کار دنیا ناتوان باشد، و بخیل ترین مردم کسی است که در سلام کردن بخل بورزد.

42. خطرناک ترین دشمن تو نفس تو است که در اندرون تو جای دارد.

43. پر ثواب ترین عبادت ها، نهان ترین آنها است.

44. مایه آزار و اذیت را از سر راه مسلمانان بردار.

45. گرانقدرترین مردم در دنیا کسی است که دنیا در نظرش قدر و منزلت ندارد.

46. عاقل ترین مردم کسی است که با مردم بیشتر مدارا کند.

47. بهترین دوستان کسی است که چون [خدا را] یاد کنی، یاری ات کند و چون از یادش ببری، او را به یادت آورد.

48. ارزش کارها، بسته به نیت و سرانجام آنها است.

49. بهترین نوع ایمان آن است که بدانی هر جا هستی خدا با تو است.

50. حق را از هر کوچک و بزرگ که شنیدی، بپذیر اگر چه دشمن و بیگانه باشد، و ناحق را از هر کوچک و بزرگ که شنیدی، قبول مکن اگر چه دوست و نزدیک باشد.

51. مرگ را فراوان یاد کن که یاد کرد آن، تو را از رنج های دیگر بی خیال می گرداند.

52. دانشمندان را گرامی بدارید که وارثان پیامبرانند، و هر کس آنها را تکریم نماید، خدا و رسولش را گرامی داشته است.

53. چه بسا که یک ساعت شهوت، اندوهی طولانی بر جای می نهد.

54. کسی که سخن حقی می داند، ترس از مردم نباید او را از گفتن آن بازدارد.

55. خدایا، چنان که صورتم را نیکو آفریدی، سیرتم را نیز نیکو نما.

56. میان افراط و تفریط راهی است، و بهترین کارها معتدل ترین آنها است.

57. برادرت را، ظالم باشد یا مظلوم، یاری ده؛ اگر ظالم بود، او را از ستم بازدار، و اگر مظلوم بود، یاری اش کن.

58. به پایین تر از خود بنگرید و به بالاتر از خود منگرید که اینگونه قدر نعمت خدا را بهتر می دانید.

59. حیا و ایمان با همند چون یکی را بگیرند، دیگری هم برود.

60. هر یک از شما آیینه برادر خویش است، پس هر گاه عیبی در او دید، باید آن را بزداید.

61. پشیمان ترین مردم در روز قیامت کسی است که آخرتش را به دنیای دیگری فروخته است.

62. سیرترین مردم در دنیا، در قیامت گرسنگی اش بیشتر و طولانی تر است.

63. شیطان با انسانِ تنها است، و از دو نفر دورتر است.

64. بیشترین چیزی که مردمان را بهشتی می کند، تقوای الهی و خوش اخلاقی است.

65. خشم از شیطان است و شیطان از آتش، و آتش با آب خاموش می شود. پس هر گاه یکی از شما خشمگین شود، وضو بگیرد.

66. خدا غیرتمند است و مرد غیرتمند را دوست دارد.

67. خداوند سعی و کوشش را بر شما لازم داشته است، پس بکوشید.

68. خداوند به جوان عابد، بر فرشتگان مباهات می کند و می فرماید: بنده ام را بنگرید که به خاطر من از شهوت خود چشم پوشی کرده است.

69. خداوند از کسی که در مقابل برادران خود عبوس باشد، متنفر است.

70. خداوند جوان توبه کننده را دوست می دارد.

71. خدای تعالی فرماید: من با گمان بنده خویش همراهم، اگر به من گمان نیک بَرد، نیکی بیند و اگر گمان بد برد، بدی بیند.

72. خداوند زیبا است و زیبایی را دوست دارد.

73. خدای عزوجل دروغ برای صلح و آشتی را دوست می دارد و از راست گفتن در جهت فساد بیزار است.

74. بی شک خداوند شما را از گفت وگوهای بیهوده نهی کرده است.

75. مسلمان وقتی به عیادت برادر مسلمان خود می رود، تا باز می گردد، پیوسته در باغستان های بهشت است.

76. نخستین پاداشی که مؤمن پس از مرگش دریافت می کند این است که همه تشییع کنندگانش آمرزیده می شوند.

77. اخلاق نیکو گناهان را آب می کند، همچنان که خورشید یخ را.

78. رعایت عهد و پیمان، نشانه ایمان است.

79. بدترین افراد نزد خدا در روز قیامت کسی است که مردم به خاطر بد زبانی اش از او دوری کنند.

80. کار اندک توأم با علم، بسیار است و کار بسیار توأم با نادانی، اندک.

81. شما با اموالتان نمی توانید دل همه مردم را به دست آورید، پس با اخلاق خود، آنها را خرسند کنید.

82. از موارد اسراف این است که هر چه می خواهی، بخوری.

83. هر که از خدا چیزی نخواهد، خداوند بر او خشم می گیرد.

84. این دین محکم و استوار است، پس به آرامی در آن پیش برو و عبادت خدا را منفور خود مساز که رهرو عجول، نه راهی سپرده و نه مرکوب خود را حفظ کرده است.

85. از امروز فردا کردن و آرزوی دراز بپرهیزید که اسباب هلاک امت ها بوده است.

86. علاج نادانی، پرسیدن است.

87. از شراب بپرهیزید که گناهش گناهان در پی می آورد، همچنان که از درختش درختان می روید.

88. از هوی و هوس بپرهیزید که انسان را کور و کر می کند.

89. از هر کاری که سرانجامش عذرخواهی است، دوری کن.

90. از رفیق بد بپرهیز که تو را به او می شناسند.

91. هر کس کاری از امور مسلمانان را به دست گیرد و در آن کار مانند کارهای خود احتیاط و دوراندیشی نکند، بوی بهشت را نشنود.

92. هر جوانی در آغاز جوانی اش ازدواج کند، شیطانش فریاد برآورد: وای بر او که دینش را از دستبرد من دور گرداند.

93. امر کننده به کار نیک، مانند انجام دهنده آن است.

94. ایمان به تقدیر الهی، غم و اندوه را می بَرد.

95. چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار: جوانی ات را پیش از پیری، سلامتی ات را پیش از بیماری، بی نیازی ات را پیش از تنگدستی، و زندگی ات را پیش از مرگ.

96. چه بد مردمی اند کسانی که مهمان به خانه نمی آورند.

97. با پدران خود نیکی کنید تا فرزندانتان با شما نیکی کنند، و عفت بورزید تا زنانتان عفیف باشند.

98. فاصله بین بنده و کفر، ترک نماز است.

99. پرخوری، دل را سخت و بی رحم می کند.

100. مداوا کنید که بی شک کسی که درد را فرستاده، دوا را نیز داده است.

101. زن بگیرید که زنان توانگری می آورند.

102. یکدیگر را ببخشید تا کینه هایتان از میان برود.

103. دانش بیاموزید و با آن، آرامش و وقار فرا گیرید و در برابر کسی که از او یاد می گیرید، فروتنی کنید.

104. هر چه را می خواهید بیاموزید که خداوند شما را از دانش منتفع نمی سازد مگر اینکه به آنچه آموخته اید، عمل کنید.

105. کمال خوبی آن است که در نهان همان عمل [و عبادتی ] را انجام دهی که در میان مردم به جای می آوری.

106. به یکدیگر هدیه بدهید که محبت را می افزاید و دل آزردگی ها را می برد.

107. فروتنی در برابر حق نزدیک تر است به عزت، از عزت طلبیدن به باطل.

108. سزاوار است که انسان گاه با خود خلوت کند و گناهانش را به یاد آورد و برای آنها از خدا آمرزش بخواهد.

109. شیرینی دنیا، تلخی آخرت و تلخی دنیا، شیرینی آخرت است.

110. دو رکعت نماز کسی که ازدواج کرده بهتر است از هفتاد رکعت نماز انسان بی زن.

111. قبرها را زیارت کنید که آخرت را به یادتان می آورد.

112. جوان سخاوتمند خوش اخلاق، نزد خدا از پیرمرد بخیلِ پارسای بد اخلاق محبوب تر است.

113. بدترین غذاها غذای ولیمه است که آدم های سیر را بدان دعوت می کنند و گرسنگان را از آن باز می دارند.

114. صله رحم عمر را طولانی می کند و مرگ بد را دور می سازد.

115. گنهکار امیدوار به رحمت خدای تعالی از عابد ناامید، به رحمت الاهی نزدیکتر است.

116. چیزی را به قرض دادن، بهتر است از صدقه دادن آن.

117. زیادی خنده، دل را می میراند.

118. در دنیا چنان باش که گویی غریب یا رهگذری، و خود را از مردگان به شمار آر.

119. به نیکی ها فرمان دهید و از بدی ها باز دارید، یا [منتظر باشید که ] خداوند بدانتان را بر شما مسلط کند، پس خوبانتان دعا کنند و پاسخ داده نشوند.

120. هیچ کاری را برای فردا مگذار که هر روزی تکلیف خاص خود را دارد.

121. مؤمن، طعنه زن و لعنت کن و بد زبان و ناسزاگو نیست.

122. هیچ کس با مشورت بدبخت نگردید و با خود رأیی به سعادت نرسید.

123. خدای تعالی به هیچ کاری پر فضیلت تر از دانایی در دین، عبادت نشده است.

124. اندکی که بس باشد بهتر است از بسیاری که سرگرمی و غفلت آورد.

125. هر که عیب برادر خود را بپوشاند، خداوند در دنیا و آخرت عیوبش را می پوشاند.

126. هر کس میان خود و خدایش را نیکو سازد، خداوند رابطه او و مردم را اصلاح کند و هر کس درون خود را درست کند، خداوند ظاهرش را به صلاح آورد.

127. هر که بار خویش بر دوش مردم افکند، مورد نفرین است.

128. از جمله بهترین کارها خوشحال کردن مؤمن است به پرداختن وام او، برآوردن حاجتش، و برطرف کردن اندوهش.

129. مادام که خواندن قرآن تو را از بدی ها باز می دارد، آن را بخوان و اگر باز نمی دارد، بدان که به حقیقت قرآن نمی خوانی.

130. از دوستی با احمق بپرهیز که می خواهد تو را سود دهد، زیان می رساند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منبع: پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)، پاسخ ها و پیام ها، صفحه 95؛
 
بازدید 583 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز0
دیروز0
ماه0
مجموع2009489

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا