اطلاعات عمومی در مورد نهج البلاغه

حضرت علی(علیه السلام)در مورد مسلمان واقعی می‌فرماید: مسلمان واقعی كسی است كه مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند مگر آن جا كه حق اقتضا كند. و آزار رساندن به هیچ مسلمانی جز در مواردی كه موجبی( به حكم خدا) داشته باشد روا نیست.

 

پرسش:1. حضرت علی(علیه السلام)چه كسی را تشبیه به گاو می‌كند و علت آن چیست؟
2. «زبیر» با حضرت علی(علیه السلام)چه نسبتی دارد؟
3. حضرت علی(علیه السلام)چه كسی را پدر قوچهای چهارگانه معرفی می‌كند؟
4. امام حسن و امام حسین(علیه السلام)برای آزادی چه كسی به حضور حضرت علی(علیه السلام)رسیدند؟
5. چه كسی حضرت علی(علیه السلام)را به شوخی طبعی و اهل مزاح افتراء می‌زند؟
6. در كدام نماز میت بود كه پیامبر اكرم ( صلی الله علیه وآله ) بجای پنج تكبیر، هفتاد تكبیر گفت؟
7. شخصی كه از طرف حضرت علی(علیه السلام)در جنگ صفین برای حكمیت انتخاب شده بود چه نام داشت؟
8. شخصی كه از طرف معاویه در جنگ صفین برای حكمیت انتخاب شده بود چه نام داشت؟
9. به نظر حضرت علی(علیه السلام)علم بهتر است یا ثروت؟
10. به نظر حضرت علی(علیه السلام)عدالت برتر است یا سخاوت؟
11. كدامیك از ائمه هنگام نزول وحی بر پیامبر اسلام ( صلی الله علیه وآله ) ، صدای ناله شیطان را شنید؟
12. چه قومی از پیامبر اسلام ( صلی الله علیه وآله ) درخواست معجزه(حركت درخت از ریشه )كردند؟
13. پیامبر اسلام ( صلی الله علیه وآله ) به چه كسی غذای جویده دهان خود را می‌داد؟
14. خداوند چه دینی را بالاتر از همه ادیان قرار داده است؟
15. چه كسی متصدی غسل پیامبر گرامی اسلام ( صلی الله علیه وآله ) شد و پیامبر اسلام ( صلی الله علیه وآله ) در دامن چه كسی جان سپرد؟
16. در كدام قوم بود كه گناه یك نفر موجب عذاب و كیفر برای همه قوم شد؟
17. كدام یك از مخلوقات خداوند خواب و فراموشی ندارد؟
18. حضرت علی(علیه السلام)چه مخلوقاتی را ستون برای عرش معرفی می‌كند؟
19. حضرت علی(علیه السلام)كوتاهی حكومت چه كسی را به لیسیدن سگ از بینی تشبیه كرده‌اند؟
20. از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام)مسلمان واقعی چه كسی است؟
21. از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام)شریرترین مردم چه كسانی هستند؟
22. از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام)مبغوضترین افراد نزد خدا چه كسانی هستند؟
23. در كدام ماجرا بود كه ردای حضرت علی(علیه السلام)از دو طرف پاره می‌شود؟
24. حضرت علی(علیه السلام)بی ارزشی چه چیزی را به آب بینی گوسفند تشبیه می‌كند؟
25. حضرت علی(علیه السلام)چه چیزی را به آبی متعفن و لقمه‌ای گلوگیر تشبیه می‌كند؟
26. چه كسی دوبار اسیر شده است؟
27. «عرف‌ النار» لقب چه كسی و به چه معنا است؟
28. نام چه فصلهایی در نهج‌البلاغه ذكر شده است؟
29. شعار خوارج در جنگ صفین چه بود؟
30. حضرت علی(علیه السلام)در مورد كدام قوم فرمود«از شما حتی ده نفر باقی نخواهد ماند»؟
31. حضرت علی(علیه السلام)عاقبت كدام قوم را دزد و راهزن معرفی می‌كند؟
32. حضرت علی(علیه السلام)ترسناكترین فتنه برای مؤمنین را، فتنه چه كسی می‌داند؟
33. چه قومی مرتكبین گناه كبیره را كافر می دانند؟
34. حضرت علی(علیه السلام)تركهای مغول را به صفاتی معرفی می‌كند؟

 

 

پاسخ ها:


1. طلحه.[1]
2. زبیر«پسردائی» حضرت علی(علیه السلام)می‌باشد.[2]
3. مروان بن حكم.[3]
4. مروان بن حكم.[4]
5. عمر وعاص.[5]
6. نماز بر پیكر حمزه سیدالشهداء، كه پیامبر اكرم (( صلی الله علیه وآله ) )بجای پنج تكبیر، هفتاد تكبیر گفتند.[6]
7. ابوموسی اشعری.
8. عمروعاص.[7]
9. علم.
حضرت علی(علیه السلام)خطاب به كمیل می‌فرماید: «ای كمیل علم بهتر از مال است،(چون): 1.علم تو را پاسداری می‌كند ولی تو باید مال را حفظ كنی. 2. مال با انفاق كم می‌شود ولی علم با انفاق افزون می‌گردد.3. دست پروردگار مال به مجرد زوال مال از از بین می‌روند(ولی شاگردان علم پایدارند). 4. ای كمیل بن زیاد! شناخت علم آیینی است كه با آن جزا داده می‌شود، بوسیله آن انسان در دوران حیات، اطاعت فرمان خدا می‌كند و بعد از وفات نام نیك از او می‌ماند، و علم حاكم است و مال محكوم.»[8]
10. عدالت.
از حضرت علی(علیه السلام)پرسیدند كه آیا جود برتر است یا عدالت؟ امام(علیه السلام)به دو دلیل فرمودند كه عدالت برتر است:
1. عدالت هر چیز را در جای خود قرار می‌دهد ولی سخاوت آن را از مسیرش فراتر می‌برد.
2. عدالت، قانونی همگانی است ولی سخاوت جنبه خصوصی دارد بنابراین عدالت شریفتر و برتر است.[9]
11. كسی كه هنگام نزول وحی بر پیامبر اسلام ( صلی الله علیه وآله ) صدای ناله شیطان را شنیده«حضرت علی(علیه السلام)» بود.[10]
12. قومی كه درخواست معجزه از پیامبر اسلام ( صلی الله علیه وآله ) كردند، قوم «قریش» بود.[11]
13. پیامبر گرامی اسلام ( صلی الله علیه وآله ) به حضرت علی(علیه السلام)غذای جویده دهان خود را می‌داد.[12]
14. «دین اسلام» دینی است كه خداوند آن را بر همه ادیان برتری داده است.[13]
15. حضرت علی(علیه السلام)متصدی غسل پیامبر گرامی اسلام ( صلی الله علیه وآله ) بود.[14]
16. قومی كه گناه یك نفر موجب عذاب و كیفر برای همه قوم شد، «قوم ثمود» بود.[15]
17. فرشتگان و ملائكه.[16]
18. فرشتگان.[17]
19. مروان بن حكم.[18]
20. حضرت علی(علیه السلام)در مورد مسلمان واقعی می‌فرماید: مسلمان واقعی كسی است كه مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند مگر آن جا كه حق اقتضا كند. و آزار رساندن به هیچ مسلمانی جز در مواردی كه موجبی( به حكم خدا) داشته باشد روا نیست.[19]
21. شریرترین مردم در نزد حضرت علی(علیه السلام)«خوارج» بودند.[20]
22. «مبغوضترین افراد نزد خدا بنده‌ای است كه خدا او را به خودش واگذاشته، از راه راست منحرف گشته و بدون راهنما گام بر می‌دارد.»[21]
23. هنگام بیعت مردم با حضرت علی(علیه السلام).[22]
24. «دنیا» در نزد حضرت علی(علیه السلام)از آب بینی گوسفند بی ارزش‌تر است.[23]
25. زمامداری و حكومت بر مردم در نزد حضرت علی(علیه السلام)همانند آبی متعفن و لقمه‌ای گلوگیر است.[24]
26. «عرف النار» لقب اشعث بن قیس است.[25]
27. اشعث بن قیس.[26]
28. فصل بهار، تابستان، پائیز و زمستان.
29. شعار خوارج در جنگ صفین«لا حكم الا لله» بود. یعنی: فرمانی جز فرمان خدا نیست.[27]
30. قوم خوارج.[28]
31. قوم خوارج.[29]
32. فتنه بنی امیه.[30]
33. قوم خوارج. آنان عقیده داشتند كه هر كس گناه كبیره‌ای انجام دهد كافر و از اسلام خارج می‌گردد.
34. حضرت علی(علیه السلام)درباره تركهای مغول می‌فرماید: گویا قومی را می‌نگرم كه چهره‌هایشان همچون سپرهای چكش خورده است، دیباج و حریر می پوشند، اسبهای اصیل را یدك می‌كشند و آن چنان دستشان در كشتار باز است كه مجروحان از روی بدن كشتگان حركت می‌كنند، و فراریان از اسیر شدگان كمترند.»[31]

 

 


[1] . خطبه 31.
[2] . خطبه 31.
[3] . خطبه 73، شماره 3.
[4] . خطبه 73.
[5] . خطبه 84.
[6] . نامه 28، شماره 7.
[7] . نامه 39.
[8] . حكمت 147، شماره 3.
[9] . حكمت 437.
[10] . خطبه 192، شماره 121.
[11] . خطبه 192، شماره 123.
[12] . خطبه 192، شماره 117.
[13] . خطبه 198، شماره 12.
[14] . خطبه 197، شماره 3.
[15] . خطبه 201، شماره 2.
[16] . خطبه 1، شماره 19.
[17] . خطبه 1، شماره 21.
[18] . خطبه 73، شماره 2.
[19] . خطبه 167، شماره 3.
[20] . خطبه 127، شماره 5.
[21] . خطبه 103، شماره 6.
[22] . خطبه 3، شماره 13.
[23] . خطبه 3، شماره 18.
[24] . خطبه 5، شماره 2.
[25] . خطبه 19، شماره 1.
[26] .خطبه 19، كلام سید رضی.
[27] . خطبه 40، شماره 1.
[28] .خطبه 59.
[29] . خطبه 60.
[30] . خطبه 93، شماره 7.
[31] . خطبه 128، شماره 4.

 

 

منبع :مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیهم السلام

 

 

بازدید 679 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز0
دیروز0
ماه0
مجموع2009489

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا