دريافتی از مناجات خمسة عشر: مناجات المحبين ( راز ونیاز عاشقان و دوستداران خدا) از سید مهدی شجاعی

 

دريافتي از مناجات خمسة عشر( مناجات المحبين)
 

مناجات المحبين

(در كوي عشق...)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اِلهى مَنْ ذَاالَّذى ذاقَ حَلاوَةَ مَحَبَّتِكَ فَرامَ مِنْكَ بَدَلاً وَمَنْ ذَاالَّذىاَنِسَ بِقُرْبِكَ فَابْتَغى عَنْكَ حِوَلاً

خداوندا!

كيست كه ساغر محبت از دست تو نوش كرد و حلقه ي بندگي ديگري در گوش كرد؟!

كدامين نرگس، پاي نياز در چشمه ي تو شست و چشم شيفتگي به تو ندوخت؟

خدايا!

كدامين كهكشان بر گرد تو گشت و واله و حيران تو نگشت؟

عزيز!

كدامين نيلوفر آبي به عشق تو سرفرا آورد و جاذبه مهر تو ديد و به بركه گريخت؟

معشوقا!

كدامين انسان پيشاني عشق بر خاك ربوبيت تو سائيد و شيريني تو چشيد و دل به ديگري سپرد؟

دلبرا!

كدامين پروانه،شعله هاي ملتعب جمال تو ديد و به ظلمت پناه برد؟

اميد!

كدامين يوسف به عشق رؤياي تو آواره نگشت؟

كدامين يوسف در زير سرپناه تو به زليخا پناه داد؟

كدامين موسي در كوره ي طور گداخته شد حضور رقيب تو را دوام آورد؟

كدامين مريم كلامي با تو گفت و لب از صحبت ديگران ننهفت؟

شور آفرينا!

كدامين محمّد در حرا صداي تو شنيد و نلرزيد؟

اِلهى فَاجْعَلْنا مِمَّنِ اصْطَفَيْتَهُلِقُرْبِكَ وَوِلايَتِكَ وَاَخْلَصْتَهُ لِوُدِّكَ وَمَحَبَّتِكَ وَشَوَّقْتَهُ اِلى لِقاَّئِكَوَرَضَّيْتَهُ بِقَضاَّئِكَ وَمَنَحْتَهُ

بِالنَّظَرِ اِلى وَجْهِكَ وَحَبَوْتَهُ بِرِضاكَوَاَعَذْتَهُ مِنْ هَجْرِكَ وَقِلاكَ وَبَوَّاْتَهُ مَقْعَدَالصِّدْقِ فى جِوارِكوَخَصَصْتَهُ بِمَعْرِفَتِكَ

خداوندا!

گياه به خشكي گرائيده ما را در جوار جويبار جاري خودت قرار ده و از زلال محبت خويش سيرابمان كن.

خدايا!

ما كه دل از دنيا و مافيها كنده ايم و دل به غير تو نسپرده ايم، درونمان را در كوزه ي ودّ ومهر خويش خالص گردان.

خداوندا!

ما را از آن دسته از بندگانت قرار ده كه پرنده ي اشتياقشان را در آسمان آبي لقاء خودت رخصت پرواز دادي و ماهي رضايتشان را در درياي قضاء خودت پروراندي، آنانكه زنگار هر چه غير از آيينه ي دلشان زدودي تا آنجا كه رخسار تو را به تمامه در قلبهاي خويش به تماشا نشستند.

آنانكه در طاقچه رضايتشان نشاندي و اشك هجران خودت را از مژگانشان چيدي و غبار دوريت را با دستهاي مهر آغشته ات از چهره شان پاك كردي و در چمنهاي سبز صداقت در جوار درخت خويش جايشان دادي و ظرفيت نوشيدن از چشمه ي عبادتت را اعطايشان كردي.

 وَاَهَّلْتَهُ لِعِبادَتِكَ وَهَيَّمْتَ قَلْبَهُ لاِِرادَتِكَوَاجْتَبَيْتَهُ لِمُشاهَدَتِكَ وَاَخْلَيْتَ وَجْهَهُ لَكَ وَفَرَّغْتَ فُؤ ادَهُ لِحُبِّكَوَرَغَّبْتَهُ فيما عِنْدَكَ

وَاَلْهَمْتَهُ ذِكْرَكَ وَاَوْزَعْتَهُ شُكْرَكَ وَشَغَلْتَهُبِطاعَتِكَ وَصَيَّرْتَهُ مِنْ صالِحى بَرِيَّتِكَ وَاخْتَرْتَهُ لِمُناجاتِكَوَقَطَعْتَ عَنْهُ كُلَّشَىْءٍ

يَقْطَعُهُ عَنْكَ ...

خدايا!

ما را از آن بندگانت قرار ده كه در دود آتش عشقي كه تو در خرمنشان افكندي تصوير روشن تو را ديدند و خانه ي دل براي ورود تو از اغيار تهي كردند.

آنانكه در فضاي خلوصشان جز بوي گل مريم تو نپيچيد و در بركه چشمشان جز نيلوفر آبي تو نروييد، آنانكه بودشان را جز در سجود سپاس تو نديدند.

آنانكه سينه هايشان مملو از هواي طاعت توست، آنانكه اسوه هاي خلايقند و اوج ترين پروازها در آسمان تو خاص آنان است.

آنانكه تو طالب مناجاتشان و خريدار راز و نيازشان هستي.

آنانكه باغچه هاي دلشان را تو خود وجين مي كني و شاخه هاي نابجا را از گلدانشان – كه رشد به سوي تو را خدشه دار كند- تو خود مي بري.

اَللّهُمَّ اجْعَلْنا مِمَّنْ دَاءْبُهُمُالاِْرْتِياحُ اِلَيْكَ وَالْحَنينُ وَدَهْرُهُمُ الزَّفْرَةُ وَالاْنينُ جِباهُهُمْ ساجِدَةٌلِعَظَمَتِكَ وَعُيُونُهُمْ ساهِرَةٌ

فى خِدْمَتِكَ وَدُمُوعُهُمْ ساَّئِلَةٌ مِنْخَشْيَتِكَ وَقُلُوبُهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحَبَّتِكَ وَاَفْئِدَتُهُمْ مُنْخَلِعَةٌ مِنْ مَهابَتِكَ

خدايا!

ما را از آنان قرارده كه دلهاي حزين و غمگينشان با ديدار تو شاد مي شود و غنچه هاي درهم و درد آلوده زندگيشان با آفتاب روي تو گشاده.

آنانكه پيشانيشان سجده گاه عظمت توست و چشمانشان بي خواب خدمت تو و اشكهايشان روان خشيت تو و قلب هايشان متعلق محبت تو و دلهاشان لرزان مهابت تو..

 يا مَنْ اَنْوارُ قُدْسِهِ لاِبْصارِ مُحِبّيهِ راَّئِقَةٌ وَسُبُحاتُ وَجْهِهِ لِقُلُوبِعارِفيهِ شاَّئِفَةٌ يا مُنى قُلُوبِ الْمُشْتاقينَ وَيا غايَةَ امالِ

الْمُحِبّينَاَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُوصِلُنى اِلى قُرْبِكَوَاَنْ تَجْعَلَكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمّا سِواكَ وَاَنْ تَجْعَلَ

حُبّى اِيّاكَ...

اي آنكه ماهتاب رخسار تو روشنايي راه و زيبايي نگاه عاشقان توست.

اي آنكه تنزه جمالت دلهاي عارفان را جلاي اشتياق مي بخشد.

اي آرزوي دلهاي آرزومندان و اي اشتياق مشتاقان و اي اميد اميدواران واي عشق عاشقان و اي غايت شيفتگان و اي نهايت والگان و اي درد دردمندان!

آتش عشقت را در خرمن وجودم بيفكن، تخم دوست داشتنت را در گلدان دلم بكار، سبزينه ي محبتت را در برگهاي به زردي گرائيده وجودم بدوان.

دلم را داغ عشقي بر جبين نه

زبانم را بياني آتشين ده.

خدايا!

من عشق به تو را هم از تو مي خواهم و عشق به عاشقان تو را و عشق به هر كاري كه مرا به تو نزديك كند.

خدايا!

عشقت را در دلم انداز و عشق به اوليائت را و عشق به جاده منتهي به سوي تو  را و عشق به علامات راهنماي به سوي تو و عشق به زائران تو را و عشق به رائدان راه تو را.

خدايا!

همزمان با رشد گياه محبتت در باغچه دلم، هر چه هرزه گياه محبت ديگران را بسوزان.

خدايا!

مرا پايي ده كه فقط به در خانه تو توانم آمد و دستي كه فقط سحوري در خانه تو توانم كوفت.

خدايا!

مرا چشمي ده كه فقط گريان تو باشد و سينه اي كه فقط سوزان تو.

به من نگاهي ده كه جز روي تو نتواند ديد و گوشي كه جز صداي تو نتواند شنيد.

خدايا!

خودت را معشوق ترين من قرار بده و مرا عاشق ترين خويش.

 قاَّئِداً اِلىرِضْوانِكَ وَشَوْقى اِلَيْكَ ذائِداً عَنْ عِصْيانِكَ وَامْنُنْ بِالنَّظَرِ اِلَيْكعَلَىَّ وَانْظُرْ بِعَيْنِ الْوُدِّ وَالْعَطْفِ اِلَىَّ وَلا تَصْرِفْ

عَنّى وَجْهَكَوَاجْعَلْنى مِنْ اَهْلِ الاِْ سْعادِ وَالْحِظْوَةِ عِنْدَكَ يامُجيبُ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ
خدايا!

مباد كه چشمه ي محبت من به بركه هاي گل آلود ديگران بريزد.

خدايا!

 چشم جويبارك عشق مرا به تماشاي دريايت روشني ده.

مباد كه دل من اسير جز تو شود و پيشاني قلبم بر خاك محبت ديگري بسايد.

خدايا!

مباد كه عندليب دلم غزلخوان بستاني ديگر گردد.

خدايا!

مرغ دلم كه در دام توست مباد كه ياد آشيان كند.

خدايا!

نكند كه روي از من بتابي و نشود كه نگاه حيرانم را منتظر بگذاري.

خدايا!

مرا شايستگي بهره مندي از كنارت بخش.

اي پاسخ دهنده و اي اجابت كننده، اي گل بخشش ديگران از گلزار تو، اي باغبان رحمت.

 

 

 منبع کوثرنامه: دست دعا، چشم اميد/ سيد مهدي شجاعي/ به نقل از احسن الحدیث

 

بازدید 460 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

مطالب تصادفی

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز
دیروز
ماه
مجموع0

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا