صوت زیارت نامه های چهارده معصوم

 


زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام)
1 پیامبر اکرم (ص) 5 امام حسین (ع) 9 امام موسی کاظم (ع) 13 امام حسن عسگری (ع)
2 امام علی (ع) 6 امام سجاد (ع) 10 امام رضا (ع) 14 حضرت بقیة الله الاعظم (عج)
3 حضرت زهرا (س) 7 امام محمد باقر (ع) 11 امام جواد (ع) 15 خاندان معصومین (علیهم السلام)
4 امام حسن مجتبی (ع) 8 امام جعفر صادق (ع) 12 امام هادی (ع) 16 متفرقه
 

 1. پیامبر اکرم (ص)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت حضرت رسول اکرم (ص) فرهمند 415 0:06:38
2 زیارت حضرت رسول اکرم (ص) از راه دور ---- 4,931 0:06:38
3 توسل به حضرت رسول (ص) ---- 329 0:06:38
4 صلوات حضرت رسول (ص) حسن زاده 863 0:06:38
5 کیفیت زیارت حضرت رسول (ص) ---- 1,559 0:06:38

 2. امام علی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت غدیریه (جدید) فرهمند 3,257 0:09:15
2 زیارت مطلقه امیرالمؤمنین ---- 4,153 0:44:19
3 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) ---- 577 0:06:05
4 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) سماواتی 698 0:07:23
5 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) طاهری 1,469 0:15:37
6 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) علی یوسف 329 0:05:14
7 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) فرهمند
سبک 1
1,845 0:07:51
8 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) فرهمند
سبک 2
1,067 0:08:37
9 زيارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) فرهمند 529 0:02:15
10 زيارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مهدی صدقی 1,035 0:04:23

 3. حضرت زهرا (س)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت حضرت زهرا (س) اباذر 1,959 0:08:20
2 زیارت حضرت زهرا (س) فرهمند 1,725 0:07:20
3 زیارت حضرت زهرا (س) محمدرضا طاهری 3,597 0:20:26
4 زیارت حضرت زهرا (س) --- 2,434 0:10:21
5 زیارت حضرت زهرا (س) --- 1,893 0:08:03
6 زیارت حضرت زهرا (س) --- 2,720 0:11:35
7 زیارت حضرت زهرا (س) ---- 722 0:11:38
8 زیارت حضرت زهرا (س) ---- 460 0:07:22
9 زيارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مهدی صدقی 1,035 0:04:23
10 زيارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) فرهمند 529 0:02:15
11 صلوات حضرت زهرا (س) حسن زاده 1,140 0:07:22
12 صلوات حضرت زهرا (س) طوسی 170 0:04:23
13 صلوات حضرت زهرا (س) ---- 535 0:02:15

 4. امام حسن مجتبی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زيارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع)  ---- 156 0:02:25
2 زيارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع) ---- 837 0:03:32
3 صلوات امام حسن و امام حسین ---- 1,620 0:06:53

 5. امام حسین (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت عاشورا آهنگران 5,882 0:33:10
2 زیارت عاشورا ارضی 6,100 0:34:24
3 زیارت عاشورا حبیبی 6,100 0:34:24
4 زیارت عاشورا حدادیان 7,302 0:41:14
5 زیارت عاشورا کریمی 8,158 0:46:07
6 زیارت عاشورا خلج 8,662 0:48:59
7 زیارت عاشورا منصوری 4,008 0:22:30
8 زیارت عاشورا سازور 5,730 0:32:18
9 زیارت عاشورا طاهری 6,624 0:37:23
10 زیارت عاشورا سماواتی 5,977 0:20:13
11 زیارت عاشورا فرهمند 2,537 0:16:42
12 زیارت عاشورا ---- 956 0:15:26
13 زیارت عاشورا شیخ باقر مقدسی 649 0:10:27
14 زیارت عاشورا مسلم زمانیان 2,610 0:11:05
15 زیارت ناحیه مقدسه میرداماد 6,820 0:38:30
16 زیارت وارث حسین سیمرغ 2,441 0:06:55
17 زیارت وارث حاج محمد نصر آبادی 1,703 0:04:49
18 زیارت وارث ---- 2,754 0:11:43
19 زیارت وارث رضا سبحانی 2,099 0:05:57
20 زیارت وارث صفی خوانی 2,404 0:06:49
21 زیارت وارث سماواتی 4,483 0:15:17
22 زیارت وارث ---- 369 0:05:53
23 زیارت امام حسین (ع) ---- 485 0:07:46
24 صلوات امام حسین (ع) حسن زاده 1,605 0:06:48
25 توسل به امام حسین (ع) ---- 280 0:01:09
26 زیارت اربعین امیر رضا عرب 2,683 0:11:25
27 زیارت اربعین حاج سیدمهدی میرداماد 4,506 0:19:12
28 زیارت اربعین حاج احمد چينی 4,506 0:19:12
29 زیارت اربعین ---- 2,697 0:09:11
30 زیارت اربعین سعید طوسی 2,717 0:09:15

 6. امام سجاد (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زيارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق عليهم السلام
---- 198 0:03:06

 7. امام محمد باقر (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زيارت امام محمد باقر (ع) فرهمند 1,012 0:08:12
2 صلوات امام محمد باقر (ع) ---- 408 0:01:43
3 توسل به امام محمد باقر (ع) ---- 252 0:01:03
4 زيارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق عليهم السلام
---- 198 0:03:06

 8. امام جعفر صادق (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زيارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق عليهم السلام
---- 198 0:03:06
2 زيارت امام جعفر صادق (ع) ---- 524 0:08:24
3 صلوات امام جعفر صادق (ع) فرهمند 296 0:01:15
4 صلوات بر امام جعفر صادق (ع) حسن زاده 379 0:01:36
5 قطعه ای از دعای توسل ---- 282 0:01:11

 9. امام موسی کاظم (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 1 فرهمند 2,951 0:12:34
2 زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 1 --- 1,139 0:12:06
3 زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 2 --- 542 0:05:44
4 زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 3 --- 380 0:03:59
5 صلوات امام موسی کاظم (ع) فرهمند 1,179 0:05:01
6 صلوات امام موسی کاظم (ع) حسن زاده 940 0:01:59
7 توسل به امام موسی کاظم (ع) --- 567 0:01:11
8 زیارت مشترک کاظمین --- 534 0:05:38

 10. امام رضا (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 صلوات خاصه امام رضا (ع) انصاریان 1,064 0:01:30
2 زیارت امام رضا (ع) فرهمند 5,553 0:23:41
3 صلوات امام رضا (ع) ---- 426 0:01:47
4 قسمتی از دعای توسل ---- 267 0:01:07
5 وداع با امام رضا ---- 140 0:01:09
6 در هنگام وارد شدن به حرم ---- 17,744 0:18:55

 11. امام جواد (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت امام جواد (ع) ---- 1,042 0:03:32
2 زیارت امام جواد (ع) ---- 2,022 0:06:52
3 زیارت امام جواد (ع) ---- 762 0:02:37
4 زیارت امام جواد(ع) فرهمند 1,205 0:05:08
5 صلوات امام جواد (ع) ---- 400 0:01:41
6 توسل به امام جواد ---- 267 0:01:07
7 زیارت مشترک کاظمین --- 534 0:05:38

 12. امام هادی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت امام هادی (ع) فرهمند 1,205 0:05:08
2 صلوات امام هادی ---- 880 0:02:29
3 توسل به امام هادی محسن حسن زاده 407 0:01:08

 13. امام حسن عسگری (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت امام حسن عسگری (ع) فرهمند 1,914 0:08:09
2 زیارت امام حسن عسگری (ع) ---- 1,215 0:19:39
3 صلوات امام حسن عسگری (ع) ---- 348 0:01:27
4 توسل به امام حسن عسگری (ع) ---- 287 0:01:12

 14. حضرت بقیة الله الاعظم (عج)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) ---- 265 0:04:12
2 زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) فرهمند 923 0:03:56
3 زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) سازور 7,982 0:45:07
4 زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) سماواتی 4,159 0:14:01
5 زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) فرهمند 1,903 0:16:49
6 زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) ---- 931 0:15:01
7 استغاثه به امام زمان فرهمند 2,095 0:05:56
8 صلوات امام زمان فرهمند 1,001 0:04:15
9 زیارت مادر امام زمان فرهمند 1,873 0:07:59

 15. خاندان معصومین علیهم السلام

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت حضرت زینب (س) شیخ احمد 1,354 0:07:40
2 زیارت حضرت عباس (ع) ---- 899 0:14:31
3 زیارت حضرت رقیه (س) ---- 236 0:03:44
4 زیارت حضرت معصومه (س) ---- 593 0:09:33
5 زیارت حضرت معصومه (س) ---- 458 0:07:20
6 زیارت حضرت معصومه (س) عباس
حیدر زاده
1,257 0:10:13
7 زیارت حضرت معصومه (س) ---- 508 0:05:21
8 ترجمه زیارت حضرت معصومه (س) ---- 946 0:07:40

 16. متفرقه

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت رجبیه ---- 287 0:02:56
2 زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) علی یوسف 258 0:04:04
3 زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) فرهمند 2,340 0:09:58
4 زیارت ائمه سُر َّ مَن رَائ (سامرا) (علیهم السلام) فرهمند 1,566 0:06:40
5 زیارت جامعه کبیره فرهمند 9,979 0:42:34
6 زیارت جامعه کبیره   سماواتی 9,385 0:31:51
7 اذن دخول حرم های شریفه فرهمند 617 0:05:13

برای دانلود زيارات فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

زیارت ائمه معصومین

منبع کوثرنامه: سایت آوینی:

http://www.aviny.com/voice/doa_ziarat/ziarat_01.aspx 

بازدید 3450 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز
دیروز
ماه
مجموع0

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا