صوت دعاهای صحیفه سجادیه: نیایش های 54گانه امام سجاد

 

 

صحیفه سجادیه همراه با ترجمه
ترجمه در پایین صفحه

 

بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
صحیفه سجادیه
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای اول صحیفه سجادیه 2,391 0:16:17
2 درود بر رسول خدا (ص) 1,058 0:7:11
3 درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب 1,746 0:11:53
4 درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان 1,420 0:9:39
5 برای خود و برای یارانش 1,363 0:9:16
6 برای خود و برای یارانش 2,393 0:9:16
7 آنگاه که دشواری به او رو آورد 975 0:6:37
8 پناه جستن از ناخوشایندها 833 0:5:39
9 دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه 780 0:5:17
10 در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه 755 0:5:07
11 در عاقبت به خیری 741 0:5:01
12 در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه 2,162 0:14:43
13 در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه 1,781 0:12:07
14 آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید 1,456 0:9:54
15 آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید 956 0:6:29
16 آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد 2,943 0:20:03
17 آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد 1,721 0:11:43
18 آنگاه که آنچه از آن می هراسید 449 0:3:01
19 هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی 925 0:6:17
20 در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده 4,533 0:30:54
21 آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد 2,583 0:17:36
22 هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها 2552 0:17:23
23 آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود 1,655 0:11:16
24 برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد 1,891 0:12:52
25 برای فرزندانش که سلام بر آنان باد 2065 0:14:03
26 درباره همسایگانش و دوستانش 850 0:5:46
27 برای مرزداران 3,535 0:24:05
28 پناهنده به خداوند تواناوبزرگ 885 0:6:00
29 انگاه که روزی بر او تنگ می شد 621 0:4:12
30 در یاری خواستن بر پرداخت وام 910 0:6:10
31 در یاد کردن توبه و طلب آن 3,950 0:26:56
32 پس از فراغت از نماز شب 3,689 0:25:09
33 در خیر طلبی 679 0:4:36
34 آنگاه که گرفتار آزمایش می شد 809 0:5:29
35 در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد 669 0:4:32
36 آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد 1,070 0:7:16
37 آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود 2,003 0:13:38
38 در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش 605 0:4:05
39 در طلب بخشایش و رحمت 1,777 0:12:06
40 آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید 828 0:5:37
41 در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر 528 0:3:34
42 هنگام ختم قرآن 3,602 0:24:33
43 آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد 1,090 0:7:24
44 انگاه که ماه رمضان می رسید 2,976 0:20:17
45 در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد 5,549 0:13:49
46 در خداحافظی با ماه رمضان 2,029 0:37:50
47 در روز عرفه 9,608 1:05:33
48 روز عید قربان و روز جمعه 3,540 0:24:08
49 در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان 2,414 0:16:27
50 در ترس از خداوند 1,215 0:8:15
51 در زاری نمودن و فروتنی کردن 2,039 0:13:53
52 در اصرار به خداوند بلند مرتبه 1,621 0:11:02
53 در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار 901 0:6:07
54 در برطرف نمودن اندوه ها 1,104 0:7:30

 

ترجمه صحیفه سجادیه (با صدای محمد صادق کرمی)
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای اول صحیفه سجادیه 5,258 00:11:12
2 درود بر رسول خدا (ص) 1,858 00:03:57
3 درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب 3,007 00:06:24
4 درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان 2,853 00:06:05
5 برای خود و برای یارانش 2,233 00:04:45
6 برای خود و برای یارانش 4,032 00:08:36
7 آنگاه که دشواری به او رو آورد 1,656 00:03:31
8 پناه جستن از ناخوشایندها 1,428 00:03:02
9 دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه 1,307 00:02:47
10 در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه 1,248 00:02:39
11 در عاقبت به خیری 1,040 00:02:13
12 در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه 3,622 00:07:43
13 در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه 3,047 00:06:30
14 آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید 2,609 00:05:33
15 آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید 1,586 00:03:22
16 آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد 5,989 00:12:46
17 آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد 3,336 00:07:06
18 آنگاه که آنچه از آن می هراسید 679 00:01:26
19 هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی 1,764 00:03:45
20 در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده 9,753 00:20:48
21 آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد 3,840 00:08:11
22 هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها 3,952 00:08:25
23 آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود 2,536 00:05:24
24 برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد 4,297 00:09:09
25 برای فرزندانش که سلام بر آنان باد 4,130 00:08:48
26 درباره همسایگانش و دوستانش 1,615 00:03:26
27 برای مرزداران 7,018 00:14:58
28 پناهنده به خداوند تواناوبزرگ 1,429 00:03:02
29 انگاه که روزی بر او تنگ می شد 926 00:01:58
30 در یاری خواستن بر پرداخت وام 1,484 00:03:09
31 در یاد کردن توبه و طلب آن 7,306 00:15:35
32 پس از فراغت از نماز شب 7,557 00:16:07
33 در خیر طلبی 1,230 00:02:37
34 آنگاه که گرفتار آزمایش می شد 1,208 00:02:34
35 در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد 1,188 00:02:32
36 آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد 1,586 00:03:23
37 آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود 3,688 00:07:52
38 در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش 980 00:02:05
39 در طلب بخشایش و رحمت 3,607 00:07:41
40 آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید 1,501 00:03:12
41 در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر 960 00:02:02
42 هنگام ختم قرآن 7,411 00:15:48
43 آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد 1,955 00:04:10
44 انگاه که ماه رمضان می رسید 5,384 00:11:29
45 در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد 11,434 00:24:23
46 در خداحافظی با ماه رمضان 4,410 00:09:24
47 در روز عرفه 22,105 00:47:09
48 روز عید قربان و روز جمعه 7,094 00:15:08
49 در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان 4,477 00:09:33
50 در ترس از خداوند 1,879 00:04:00
51 در زاری نمودن و فروتنی کردن 3,426 00:07:18
52 در اصرار به خداوند بلند مرتبه 3,024 00:06:27
53 در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار 1,418 00:03:01
54 در برطرف نمودن اندوه ها 1,952 00:04:09

 

برای دانلود کردن زيارات فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

منبع کوثرنامه: سایت آوینی:

http://www.aviny.com/voice/doa_ziarat/sahifeh/sahifeh.aspx 

بازدید 1075 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

مطالب تصادفی

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز0
دیروز0
ماه0
مجموع2009489

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا