دعاهای مشهور با صدای قاریان مختلف

  

 

 

 


ادعیه و زیارات

ادعیه (به تفکیک نام دعا)
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمة)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج منصور ارضی 37,926 0:45:59
2 حاج حسین هوشیار 37,926 0:45:59
3 حاج میثم مطیعی (سال 94/ مدینه منوره/با لحن عربی) 29,252 0:31:07
4 حاج محمود کریمی (سال تحویل 93 قسمت اول) 4,019 0:13:27
5 حاج محمود کریمی (سال تحویل 93 قسمت دوم) 3,589 0:11:59
6 حاج محمود کریمی (سال تحویل 93 قسمت سوم) 3,503 0:11:41
7 حاج محمود کریمی (سال تحویل 93 قسمت چهارم) 3,579 0:11:57
8 حاج محمود کریمی (سال تحویل 93 قسمت پنجم) 3,734 0:12:28
9 حاج محمود کریمی (سال تحویل 93 قسمت ششم) 644 0:01:55
10 حاج رضا بکایی 12,797 0:54:34
11 نزار القطری 5,734 0:24:26
12 کافی 6,988 0:29:48
13 حاج مهدی منصوری 10,680 1:00:14
14 عباس صالحی 7,762 0:43:52
15 انصاریان - قسمت اول 4,065 0:22:49
16 انصاریان - قسمت دوم 6,951 0:39:31
17 هاشمی نژاد - قسمت اول 4,387 0:24:39
18 هاشمی نژاد - قسمت دوم 5,310 0:30:11
19 عبدالرضا هلالی 2,832 0:15:49
20 حاج رضا نبوی - قسمت اول 5,354 0:30:09
21 حاج رضا نبوی - قسمت دوم 5,445 0:30:57
22 حاج منصور ارضی (رمضان86 قسمت اول) 2,674 0:18:19
23 حاج منصور ارضی (رمضان86 قسمت دوم) 2,618 0:17:56
24 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت اول) 2,910 0:19:57
25 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت دوم) 3,004 0:20:35
26 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت سوم) 2,717 0:18:37
27 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت اول) 3,243 0:22:14
28 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت دوم) 3,981 0:27:18
29 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت سوم) 1,223 0:06:57
30 دعای کمیل 1,812 0:29:22
31 حاج مهدی سماواتی 1,386 0:34:36
32 شیخ باقر مقدسی 1,237 0:20:01
33 حاج محمد رضا غلامرضازاده 8,793 0:29:59
34 مرحوم کافی 4,334 0:29:31

دعای توسل

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج حسین هوشیار 11,772 0:48:40
2 حاج سید مهدی میرداماد 5,066 0:28:22
3 رستگار 10,575 1:00:09
4 عبدالرضا هلالی 5,420 0:30:32
5 حاج مهدی منصوری 4,968 0:27:58
6 سید مهدی میرداماد 5,038 0:28:22
7 حاج مهدی سلحشور 6,808 0:38:26
8 سازگار 4,909 0:27:35
9 حاج حسین سازور 7,960 0:44:59
10 حاج مهدی سماواتی - قسمت اول 5,568 0:18:50
11 حاج مهدی سماواتی - قسمت دوم 5,564 0:18:58
12 حاج صادق آهنگران 1,370 0:22:12
13 سید ولید المزیدی 1,128 0:18:15
14 فرهمند 3,696 0:15:46

دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج میثم مطعی 18,314 0:52:05
2 انصاریان 8,959 0:50:56
3 کافی 5,620 0:31:38
4 حاج سعید حدادیان 7,064 0:39:54
5 حاج مهدی منصوری - قسمت اول 4,257 0:23:55
6 حاج مهدی منصوری - قسمت دوم 5,377 0:30:34
7 حاج مهدی سماواتی - قسمت اول 5,372 0:18:09
8 حاج مهدی سماواتی - قسمت دوم 5,568 0:17:59
9 شیخ باقر مقدسی 1,291 0:20:54
10 فرهمند 4,005 0:26:25

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار 3,554 0:10:06
2 فرهمند 542 0:08:42
3 دعای عهد 542 0:08:42
4 سید ولید المزیدی 588 0:09:27

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ... (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج محمد رضا طاهری 6.391 0:18:10
2 حاج سعید حدادیان 7.480 0:21:16

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی 4,612 0:19:39
2 حاج سعید حدادیان 6,542 0:37:11
3 حاج مهدی منصوری 6,260 0:21:11
4 حاج منصور ارضی 2,564 0:41:37

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 میثم مطیعی (جدید) 20,502 1:27:27
2 مرشد لو 9,461 1:04:34
3 موسوی قهار 16,767 1:11:30
4 شیخ باقر مقدسی 1,876 0:30:25
5 محمدرضا طاهری 20,640 1:28:02
6 سید مهدی میرداماد 21,703 1:32:35
7 دعای جوشن کبیر1 (قسمت اول) 1,240 0:20:05
8 دعای جوشن کبیر1 (قسمت دوم) 1,242 0:20:07
9 دعای جوشن کبیر2 16,570 1:10:40
10 دعای جوشن کبیر3 17,351 1:14:00

دعای سمات

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار 3,100 0:17:36
2 کافی 2.270 0:05:22
3 فرهمند 3,561 0:15:11

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی 12,163 0:51:52
2 حاج سعید حدادیان 4,974 0:28:16
3 حاج منصور ارضی 10,793 1:01:23
4 حاج محمد رضا طاهری 8,674 0:49:19
5 حاج مهدی سماواتی 7,634 0:25:53
6 دعای افتتاح 2,034 0:32:58
7 شیخ باقر مقدسی 920 0:14:52

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار 4,468 0:19:02
2 محمد اصفهانی 3,483 0:14:50
3 عباس صالحی (قسمت اول) 5,376 0:30:34
4 عباس صالحی (قسمت دوم) 5,440 0:30:55
5 دعای سحر 561 0:09:00
6 استاد فرهمند 2,706 0:11:32

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 سید حسن نصرالله 3,329 0:09:26
2 حاج رضا بکایی (قسمت اول) 12,469 0:53:10
3 حاج رضا بکایی (قسمت دوم) 9,599 0:40:55
4 حاج رضا بکایی (قسمت سوم) 11,667 0:49:45
5 حاج رضا بکایی (قسمت چهارم) 8,326 0:35:30
6 حاج رضا بکایی (قسمت پنجم) 8,786 0:37:27
7 حاج رضا بکایی (قسمت ششم) 7,462 0:31:48
8 حاج رضا بکایی (قسمت هفتم) 11,483 0:48:58
9 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) 8,998 0:38:23
10 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) 10,992 0:46:35
11 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) 10,116 0:43:09
12 میثم تمار (قسمت اول) 2,992 0:09:57
13 میثم تمار (قسمت دوم) 2,992 0:09:57
14 میثم تمار (قسمت سوم) 2,992 0:09:57
15 میثم تمار (قسمت چهارم) 2,992 0:09:57
16 میثم تمار (قسمت پنجم) 2,992 0:09:57
17 میثم تمار (قسمت ششم) 2,250 0:07:39
18 رفیعی - قسمت اول 6,465 0:36:45
19 رفیعی - قسمت دوم 6,215 0:35:21
20 حاج مهدی منصوری - قسمت اول 5,183 0:29:11
21 حاج مهدی منصوری - قسمت دوم 5,633 0:32:01
22 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت اول 10,602 0:36:10
23 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت دوم 9,398 0:32:03
24 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت سوم 9,942 0:33:55
25 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت چهارم 10,515 0:35:42
26 حاج مهدی سماواتی2 9,297 0:39:38
27 حاج مهدی سماواتی3 9,664 0:41:12

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 میثم مطیعی - جدید 8,988 0:38:19
2 حاج رضا بکایی 5,929 0:25:16
3 حاج مهدی سماواتی 1,280 0:20:44
4 حاج مهدی سماواتی 1,081 0:17:29
5 فرهمند 3,121 0:13:18

حدیث شریف کساء

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(MB)

زمان
1 حاج سعید حدادیان 7.83 0:45:19
2 کافی 2.11 0:12:01
3 حاج مهدی سماواتی 6.78 0:23:33
4 حدیث شریف کساء - 1 6.69 0:29:12
5 حدیث شریف کساء - 2 3.47 0:15:09

دعای صباح امام علی (علیه السلام)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 فرهمند 872 0:14:05
 

دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای مشلول 1,263 0:20:27
2 فرهمند 3,534 0:20:05

دعای جوشن صغير

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج رضا بکایی 15,601 1:06:39
2 شيخ باقر مقدسی 1,242 0:20:06
3 فرهمند 9,525 0:40:36

دعای فرج

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای فرج(با صدای امیر رضا عرب) 1,772 0:01:53
2 اباذر واحدی 710 0:02:01
3 دعای فرج 228 0:03:36

دعای سلامتی امام زمان (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 فرهمند 427 0:01:45

ادعیه دیگر:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مناجات توبه امام سجاد (ع)
(مناجات 31 صحیفه سجادیه) - حاج رضا بکایی
13,569 0:57:52
2 اللهم هذا شهر رمضان 3,946 0:29:52
3 اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام 293 0:02:11
4 یا علی و یا عظیم ... 750 0:02:32
5 اللهم ادخل علی اهل القبور السرور 794 0:02:41
6 مناجات منظومه - حاج مهدی سماواتی - 1 4,547 0:15:21
7 مناجات منظومه - حاج مهدی سماواتی - 2 5,171 0:17:38
8 دعای بعد از زیارات امام رضا- فرهمند 4,747 0:20:14
9 دعای نور- فرهمند 377 0:01:36
10 دعای عید غدیر- فرهمند 5,216 0:22:14
11 دعای روز مباهله- فرهمند 4,479 0:19:06
12 دعای سریع الاجابه- فرهمند 672 0:02:51
13 آیت الکرسی- فرهمند 522 0:02:13
14 اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک- فرهمند 247 0:01:02
15 اَللّهُمَّ العن صنمی قریش- فرهمند 5,969 0:10:11
16 اللهم اصلح عبدک و خلیفتک- فرهمند 433 0:01:50
17 مناجات با خدا- فرهمند 771 0:03:17
18 دعای عظم البلاء - فرهمند 1,263 0:03:34
19 استغاثه به امام زمان - فرهمند 2,095 0:05:56
20 دعای تربت امام حسین (ع) 1,423 0:03:01
21 دعای ناد علی - نزار قطری 5,140 0:10:57
22 دعای معراج 2,647 0:01:52

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.


منبع کوثرنامه:سایت آوینی:

بازدید 1317 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

مطالب تصادفی

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز
دیروز
ماه
مجموع0

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا