معاشرت نیکو:

حسن العشرة تستدیم المودة

حضرت علی علیه السلام فرمود:

معاشرت نیکو، دوستی را دوام می بخشد.

البته تاثیر معاشرت نیکو و رعایت اخلاق در خانواده و برخورد دوستانه، مسئله ای کاملا روشن است.

 

خوش اخلاق باشید:

حسن الخلق یورث المحبة

حضرت علی علیه السلام فرمود:

خوش اخلاق بودن دوستی می آورد.

و فرمود:

سه چیز محبت می آورد، خوش اخلاقی، ملایمت نیکو و تواضع.

 

ملایمت و نرم خوئی:

بالرفق و التودد یحببک القلوب

امام باقر علیه السلام فرمود:

با ملایمت و دوستی، دلها تو را دوست می دارد.

 

 خوش گمانی، محبت می آورد:

من حسن ظنه بالناس حاز منهم المحبة

حضرت علی علیه السلام فرمود:

هر کس به مردم خوش گمان باشد به محبت آنها دست می یابد.

 

بی نیازی از دیگران و محبت:

حضرت علی علیه السلام فرمود:

خود را محبوب مردم کن، با بی رغبتی به آنچه در دست آنهاست، تا به محبت آنها برسی.

مردی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد، از حضرت سوالاتی کرد از جمله پرسید: چه کنم تا مردم مرا دوست بدارند، حضرت فرمود: به مردم نیکی کن و چشم به داشته آنها نداشته باش و به آن طمع نکن تا تو را دوست بدارند.

 

سخاوت، محبت آور است:

السخاء یزرع المحبة

حضرت علی علیه السلام فرمود:

سخاوت، محبت را می رویاند.

امام صادق علیه السلام به معلی فرمود:

خودت را با رسیدگی به برادرانت محبوب گردان، همانا خداوند محبت را در بخشش و دشمنی را در امساک و ندادن قرار داده است.

 

 سکوت و محبت:

ان الصمت یکسب المحبة

امام هفتم یا هشتم فرمود:

سکوت محبت می آورد، سکوت راهنمای هر چیزی است.

زیرا بیشترین اسباب دشمنی از سخن گفتن است و از آنجا که حرکت دادن زبان کاری آسان است، بسیاری با سخن سبک و نسنجیده آبروی خود را می برند و خود را نزد مردم و خدا سبک می کنند.

 

 

 

 

 

 

منبع:  آداب رفتار با دختران، معصومه حیدری.